Tuloskeskus

Keskeistä katsauskaudelta

Kannattava kasvu jatkui, liikevaihtonäkymää täsmennetty

Heinä–syyskuu lyhyesti:

  • Liikevaihto oli 93,9 (50,9) milj. euroa – kasvua 85 prosenttia
  • Liikevoitto (EBIT) oli 3,6 (1,0) milj. euroa ja oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 4,7 (0,9) milj. euroa
  • Käyttökate (EBITDA) oli 6,8 (3,1) milj. euroa ja oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 7,8 (2,9) milj. euroa
  • Osakekohtainen tulos oli 0,08 (0,01) euroa/osake

Tammi–syyskuu lyhyesti:

  • Liikevaihto oli 295,4 (150,7) milj. euroa – kasvua 96 prosenttia
  • Liikevoitto (EBIT) oli 11,3 (2,3) milj. euroa ja oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 12,8 (3,2) milj. euroa
  • Käyttökate (EBITDA) oli 20,8 (8,2) milj. euroa ja oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 21,8 (9,0) milj. euroa
  • Henkilöstö katsauskauden lopussa oli 4 470 (2 905)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,27 (-0,01) euroa/osake
Toimitusjohtajan kommentti

Pihlajalinna-konsernin liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä selvästi edelliseen vuoteen verrattuna, ja myös tulos parani. Liikevaihdon kasvusta 74 prosenttia oli orgaanista, ja siihen vaikuttivat edellisen neljänneksen tapaan etenkin Kuusiokuntien ja Jämsän sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistussopimukset. Kuntaulkoistussopimukset vaikuttivat kolmannella neljänneksellä vahvasti myös liikevoiton kasvuun.

Olemme täsmentäneet koko vuoden liikevaihtonäkymäämme, koska kokonaisulkoistusten sopimuksiin liittyy tekijöitä, jotka täsmentyvät vasta vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Lisäksi sosiaalipalvelujen kysyntä on kehittynyt hieman odotettua heikommin.

Molemmat liiketoimintasegmentit kehittyivät hyvin, mutta erityisesti Perusterveyden- ja sosiaalihuollon palvelut -segmentin (P & S) kuntaulkoistusten liikevoitto kasvoi. Myös sosiaalipalvelujen kannattavuus on parantunut. Alkuvuoden tulos on kokonaisuudessaan ollut hyvä. Loppuvuoden tuloksenmuodostuksessa on tyypillisesti epävarmuustekijöitä etenkin P & S -segmentissä.

Lääkärikeskukset ja erikoissairaanhoito -segmentin (L & E) tulos oli kohtuullinen. Työterveyshuollon liikevoitto kasvoi odotettua enemmän, ja muiden palvelualueiden kannattavuus parani suunnitellusti.

Muutimme johtoryhmän rakennetta kolmannen neljänneksen aikana. Uusi johtamisjärjestelmä parantaa yhtiön hallittavuutta ja kykyämme reagoida muutoksiin nopeasti.

Suomessa on vireillä useampi merkittävä sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistushanke, ja Pihlajalinna on mukana niissä. Lisäksi monet kunnat ovat kiinnostuneita liittymään muiden kuntien ja kuntayhtymien voimassa oleviin ulkoistuksiin. Nämä tarjoavat lupaavia kasvunäkymiä.

Tuorein virkamiesesitys ehdottaa, että tulevassasote-uudistuksessa valinnanvapaus tulisi toteutumaan terveydenhuollossa hyvin rajoitetusti 1.1.2019 ja laajenisi vasta kahden vuoden päästä. Mielestämme kilpailulle pitäisi heti alussa avata isompi osa perusterveydenhuoltoa laajennettuna perustason erikoissairaanhoidolla. Sen sijaan sosiaalipalveluissa henkilökohtaisen budjetin käyttöönotto olisi pakollista kaikille maakunnille, mikä laajentaisi esimerkiksi vammaisten ja ikäihmisten asumispalvelut valinnanvapauden piiriin. Tähän mennessä julkaistut linjaukset ovat edelleen luonnoksia. Lakiehdotuksen on tarkoitus lähteä lausuntokierrokselle marras–joulukuussa.

Avainluvut
Keskeiset tunnusluvut 1 - 9/2016
9 kk
1 - 9/2015
9 kk
2015
12 kk
       
TULOSLASKELMA      
Liikevaihto, milj. euroa 295,4 150,7 213,3
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 21,8 9,0 12,5
Oikaistu käyttökate % 7,4 6,0 5,9
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 20,8 8,2 11,6
Käyttökate, % 7,1 5,4 5,4
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa 12,8 3,2 4,5
Oikaistu liikevoitto, % 4,3 2,1 2,1
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 11,3 2,3 3,6
Liikevoitto, % 3,8 1,5 1,7
Voitto ennen veroja (EBT), milj. euroa 10,2 0,3 1,3
       
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT      
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,27 -0,01 0,03
Oma pääoma per osake, eur 4,74 3,48 4,47
       
MUUT TUNNUSLUVUT      
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROCE) 9,0 3,7 3,4
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 8,7 2,5 2,3
Omavaraisuusaste, % 47,3 43,0 50,5
Nettovelkaantumisaste, % 26,8 42,2 25,2
Korolliset nettovelat, milj. euroa 27,0 28,6 23,5
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 12 kk 1,1 2,1 1,9
Tulevaisuuden näkymät

Pihlajalinna tarkentaa näkymiään vuodelle 2016. Liikevaihdon odotetaan olevan noin 400 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoittomarginaalin paranevan vuodesta 2015.

Pihlajalinnan aikaisempi näkymä oli: vuoden 2016 liikevaihdon odotetaan ylittävän 400 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoittomarginaalin paranevan vuodesta 2015.

Oikaistu liikevoittomarginaali tilikaudella 2015 oli 2,1 %.

Lataa tulosmateriaali