PR Story

Pihlajalinna Oyj: Hallitus suunnittelee määräaikaisen sote-sopimuksia rajoittavan lain säätämistä

05.02.2016

 

Pihlajalinna Oyj pörssitiedote 5.2.2016 klo 13.45

Hallitus suunnittelee määräaikaisen sote-sopimuksia rajoittavan lain säätämistä

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisulkoistuksia ja suuria investointeja rajoittavaa määräaikaista lakia annettavaksi eduskunnalle mahdollisimman pian. Määräaikainen laki olisi voimassa vuoden 2018 loppuun kunnes sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyisi kunnilta ja kuntayhtymiltä itsehallintoalueille.

Ministeriöiden tavoitteena on turvata sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen ja estää kuntien omat ratkaisut, joilla kunnat ovat pyrkineet hillitsemään sotekustannusten nousua ja turvaamaan lähipalveluiden säilymisen.

Tällaisia ratkaisuja ovat mm. suuret kiinteistöinvestoinnit sekä ns. kokonaisulkoistukset, joissa palvelut ostetaan kokonaan tai lähes kokonaan yksityiseltä toimijalta pitkäaikaisella sopimuksella.

Ministeriöiden antamassa tiedotteessa todetaan kuitenkin, että tuottavuutta parantavat ja muut tarkoituksenmukaiset investoinnit turvataan. 

Pihlajalinna Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Wirén: Soteuudistus on massiviinen hallintouudistuskokonaisuus. Toivon, että perustuslakiasiantuntijat arvioivat määräaikaisen lain perustuslainmukaisuuden. Olisi myös perusteltua, että ministeriöiden asiantuntijat aidosti tutustuisivat valmistelun aikana kustannustehokkaisiin ulkoistusmalleihin, jotka voidaan varsin hyvin sovittaa osaksi kansallista soteuudistusta osana valmisteluprosessia. Olen iloinen siitä, että ministeriön tiedote vahvistaa sen tosiseikan, että nyt voimassaolevat ulkoistussopimukset jatkuvat keskeytyksettä sote-uudistuksen voimaantulon jälkeenkin. En näe mitään syytä lailla kieltää kokonaisulkoistuksia, joiden on vaikuttavuustutkimusten perusteella jo todettu aikaansaavan merkittäviä säästöjä ja toiminnan tuottavuuden parantumista varsin lyhyessä ajassa. 

Määräaikainen laki on vasta valmisteluvaiheessa ja Pihlajalinnalla ei ole tietoa sen lopullisesta muodosta. On liian aikaista arvioida sen vaikutusta Pihlajalinnan liiketoimintaan. Pihlajalinna seuraa lain valmistelun etenemistä.

Lisätietoja:

Mikko Wirén, toimitusjohtaja, Pihlajalinna Oyj, 050 322 0927

Terhi Kivinen, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, Pihlajalinna Oyj, 040 848 4001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi

Jakelu

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

investors.pihlajalinna-konserni.fi