PR Story

Pihlajalinna Oyj :Pihlajalinna Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

04.04.2016

Pihlajalinna Oyj, Pörssitiedote 4.4.2016 klo 16.15

Pihlajalinna Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pihlajalinna Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Tampereella 4.4.2016. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vuodelta 2015 sekä myönsi vastuuvapauden tilikauden 2015 aikana toimineille yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Hallitus oli yhtiökokouskutsussa ehdottanut, että vuodelta 2015 jaettaisiin osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti hallituksen muutetun ehdotuksen perusteella, että vuodelta 2015 ei jaeta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu kerrallaan kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Leena Niemistö, Jari Sundström ja Aarne Aktan sekä uusina jäseninä Seija Turunen, Jari Eklund, Timo Everi ja Mikko Wirén.

Mikko Wirénin toimikausi hallituksen jäsenenä alkaa siitä hetkestä, kun hän lopettaa nykyisessä tehtävässään yhtiön toimitusjohtajana. Aarne Aktan on ilmoittanut eroavansa hallituksesta aloittaessaan uudessa tehtävässään yhtiön toimitusjohtajana.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti: puheenjohtajalle 3 500 euroa, varapuheenjohtajalle 2 500 euroa ja muille jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta kokouspalkkiona 500 euroa. Lisäksi koti- ja ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa valtion matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.-31.12.2016 valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Lotta Nurminen, KHT.

Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 2 061 314 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hankinnassa voidaan käyttää myös muun muassa johdannaisia. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 122 629 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat valtuutukset päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen.

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla viimeistään 18.4.2016 alkaen Pihlajalinna Oyj:n internetsivuilla osoitteessa http://investors.pihlajalinna-konserni.fi.

PIHLAJALINNA OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Terhi Kivinen, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, Pihlajalinna Oyj, 040 848 4001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

investors.pihlajalinna-konserni.fi