Palkitseminen

Pihlajalinnan yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen jäsenten palkitsemista koskeva päätösesitys valmistellaan hallituskokoonpanon valmisteluun osallistuvien suurimpien osakkeenomistajien toimesta.

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen ja päättää näiden toimisuhteen ehdoista. Hallitus vahvistaa toimitusjohtajan esityksestä johtoryhmän palkan ja muut edut sekä Yhtiön muun ylimmän johdon palkitsemisen periaatteet. Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee hallitusta avustavana elimenä toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisasioita.

Hallituksen palkitseminen

Pihlajalinnan yhtiökokous päätti 4.4.2017 pidetyssä yhtiökokouksessa, että hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti

Puheenjohtajalle 250 000 euroa vuodessa
Varapuheenjohtajalle 48 000 euroa vuodessa
Jäsenille 24 000 euroa vuodessa

Lisäksi yhtiökokous päätti, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta kokouspalkkiona 500 euroa. Lisäksi korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Vuonna 2016 Pihlajalinna- konsernin hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 320 500 euroa (220 500 euroa vuonna 2015). Summa koostuu vuosi- ja kokouspalkkioista liittyen työskentelyyn Pihlajalinna-konsernin hallituksessa ja sen valiokunnissa.

Yhtiössä ei ole käytössä osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä, jotka koskisivat hallituksen jäseniä.

Tarkempi selvitys hallitukselle maksetuista palkkiosta on annettu Pihlajalinna Oyj:n Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmässä 2016 sivulla 9.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkkiot

Osana uuden toimitusjohtajan toimisuhteen ehtoja Pihlajalinna Oyj:n hallitus päätti uudesta toimitusjohtajan pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmästä vuosille 2016-2018.

Kannustinjärjestelmässä on kolme yhden vuoden mittaista ansaintajaksoa, jotka muodostuvat kalenterivuosista 1.1.2016-31.12.2016, 1.1.2017-31.12.2017 ja 1.1.2018-31.12.2018. Osakepalkkio-ohjelman ansaintakriteerit on kytketty yhtiön liiketoiminnan kannattavuuskehitykseen. Toimitusjohtajalle mahdollisesti maksettavan osakepalkkion määrä on ehdollinen ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Toimitusjohtajan enimmäispalkkio koostuu yhtiön osakkeista ja rahaosuudesta. Toimitusjohtajalle voidaan koko järjestelmän perusteella antaa palkkioina yhteensä enintään 37.500 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Mahdollinen palkkio maksetaan toimitusjohtajalle vuosittain kunkin ansaintajakson (yhtiön tilikausi) tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Palkkiona saatuja osakkeita koskee luovutusrajoitus, joka on voimassa sitouttamisjakson ajan. Sitouttamisjakso alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy kahden vuoden kuluttua palkkion maksamisesta.

Toimitusjohtaja Aarne Aktanin työsopimus on irtisanottavissa molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Toimitusjohtajalla on irtisanomisaikana oikeus palkkaan tai Yhtiön valinnan mukaan vastaavaan kertaluonteiseen rahakorvaukseen, mukaan lukien lomakorvaukset, ei kuitenkaan osakepalkkioon siltä tilikaudelta, jonka aikana irtisanominen astuu voimaan. Toimisuhteen päättyessä Yhtiön change of control -tilanteen johdosta toimitusjohtajalle suoritetaan irtisanomisajan palkan lisäksi toimisopimuksen päättymiseen liittyen kertakorvaus 400 000 euroa.

Toimitusjohtajan palkka ja muut verotettavat etuudet 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella olivat noin 321 487 euroa (294 616 euroa). Johtoryhmälle maksettu palkka ja muut verotettavat etuudet tilikaudella 2016 olivat noin 1 142 964 euroa (910 801 euroa).