Palkitseminen

Pihlajalinnan yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen jäsenten palkitsemista koskeva päätösesitys valmistellaan hallituskokoonpanon valmisteluun osallistuvien suurimpien osakkeenomistajien toimesta.

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen ja päättää näiden toimisuhteen ehdoista. Hallitus vahvistaa toimitusjohtajan esityksestä johtoryhmän palkan ja muut edut sekä Yhtiön muun ylimmän johdon palkitsemisen periaatteet. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallitusta avustavana elimenä toimitusjohtajan ja muun johdon nimitys- ja palkitsemisasioita.

Hallituksen palkitseminen

Pihlajalinnan yhtiökokous päätti 4.4.2016 pidetyssä yhtiökokouksessa, että hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti

Puheenjohtajalle 3 500 euroa/kk
Varapuheenjohtajalle 2 500 euroa/kk
Jäsenille 2 000 euroa/kk

Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta kokouspalkkioina 500 euroa. Lisäksi koti- ja ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa valtion matkustussäännön mukaisesti.

Vuonna 2015 Pihlajalinna- konsernin hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 220 500 euroa (72 000 euroa vuonna 2014). Summa koostuu vuosi- ja kokouspalkkioista liittyen työskentelyyn Pihlajalinna-konsernin hallituksessa ja sen valiokunnissa.

Yhtiössä ei ole käytössä osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä, jotka koskisivat hallituksen jäseniä.

Tarkempi selvitys hallitukselle maksetuista palkkiosta on annettu Pihlajalinna Oyj:n Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmässä 2015 sivulla 11.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkkiot

Osana uuden toimitusjohtajan toimisuhteen ehtoja Pihlajalinna Oyj:n hallitus päätti uudesta toimitusjohtajan pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmästä vuosille 2016-2018.

Kannustinjärjestelmässä on kolme yhden vuoden mittaista ansaintajaksoa, jotka muodostuvat kalenterivuosista 1.1.2016-31.12.2016, 1.1.2017-31.12.2017 ja 1.1.2018-31.12.2018. Osakepalkkio-ohjelman ansaintakriteerit on kytketty yhtiön liiketoiminnan kannattavuuskehitykseen. Toimitusjohtajalle mahdollisesti maksettavan osakepalkkion määrä on ehdollinen ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Toimitusjohtajan enimmäispalkkio koostuu yhtiön osakkeista ja rahaosuudesta. Toimitusjohtajalle voidaan koko järjestelmän perusteella antaa palkkioina yhteensä enintään 37.500 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Mahdollinen palkkio maksetaan toimitusjohtajalle vuosittain kunkin ansaintajakson (yhtiön tilikausi) tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Palkkiona saatuja osakkeita koskee luovutusrajoitus, joka on voimassa sitouttamisjakson ajan. Sitouttamisjakso alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy kahden vuoden kuluttua palkkion maksamisesta.

Toimitusjohtaja Aarne Aktanin työsopimus on irtisanottavissa molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Toimitusjohtajalla on irtisanomisaikana oikeus palkkaan tai Yhtiön valinnan mukaan vastaavaan kertaluonteiseen rahakorvaukseen, mukaan lukien lomakorvaukset, ei kuitenkaan osakepalkkioon siltä tilikaudelta, jonka aikana irtisanominen astuu voimaan. Toimisuhteen päättyessä Yhtiön change of control -tilanteen johdosta toimitusjohtajalle suoritetaan irtisanomisajan palkan lisäksi toimisopimuksen päättymiseen liittyen kertakorvaus 400 000 euroa.

Toimitusjohtajan palkkaa ja muut verotettavat etuudet 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella 2015 olivat noin 294 616 euroa (355 000 euroa), mikä muodostui kokonaisuudessaan kiinteästä kuukausipalkkiosta. Varatoimitusjohtajalle maksettu palkka ja muut verotettavat etuudet tilikaudella 2015 olivat noin 203 760 (188 000 euroa) ja muulle johtoryhmälle maksettu palkka ja muut verotettavat etuudet 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella olivat noin 910 801 euroa (480 000 euroa).