Sisäinen valvonta

Yhtiön taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta perustuu liiketoimintaprosessien valvontaan. Taloudelliseen raportointiin käytettävä tieto syntyy liiketoimintaprosessien edetessä ja vastuu tiedon oikeellisuudesta on kaikilla prosessiin osallistuvilla.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on saada aikaan riittävä varmuus seuraavissa asioissa:

 • toiminnan tuloksellisuus ja tehokkuus sekä pääomien hallinta
 • taloudellisen ja toiminnallisen tiedon luotettavuus ja eheys
 • lakien, määräysten ja sopimusten sekä eettisten periaatteiden ja yhteiskuntavastuun noudattaminen
 • omaisuuden ja brändien turvaaminen ja vastuullinen hoitaminen

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan tehokkuuden varmistamiseksi valvontaa suorittavat hallitus, tarkastusvaliokunta, toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, konsernin johtoryhmä sekä business controllerit. Seurantaa toteutetaan jatkuvan seurannan muodossa osana päivittäisiä työtehtäviä tai erillisinä toimeksiantoina.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyviä riskejä hallinnoidaan konsernissa muun muassa seuraavin tavoin:

 • talous- ja tietohallinnon tarkoituksenmukainen organisointi ja riittävä resursointi
 • yksittäisten toimenkuvien säännöllinen läpikäynti vaarallisten työyhdistelmien eliminoimiseksi
 • keskitetty konsernin raportointijärjestelmä asianmukaisin käyttöoikeuksin
 • yhtenäiset talous- ja henkilöstöhallinnon perusjärjestelmät asianmukaisin käyttöoikeuksin
 • kirjanpitoon ja raportointiin liittyvä ohjeistus, yhteinen tilikartta
 • henkilöstön jatkuva koulutus
 • raportoitavien tietojen varmentaminen osana raportointiprosessia ja tietohallintoa

Hallitus kantaa lopullisen vastuun siitä, että talousraportointiin liittyvä sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus tarkistaa ja hyväksyy vuosittain tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden tehokkuuden seurannassa. Tarkastusvaliokunta valvoo tilinpäätös- ja taloudellista raportointiprosessia, jotta tilinpäätös ja siihen liittyvät tiedot olisivat laadukkaita ja ehyitä.

Yhtiön hallitus arvioi sisäisen valvonnan tason vähintään kerran vuodessa. Hallitus voi myös tarvittaessa käyttää erillisiin sisäisen tarkastuksen toimeksiantoihin ulkopuolista palveluntuottajaa.