Sisäpiirihallinto

Pihlajalinna-konsernin sisäpiiriohje perustuu Suomen lainsäädäntöön, Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeeseen, Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin, Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) No. 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (Market Abuse Regulation, ”MAR”), sekä relevantteihin Euroopan parlamentin ja unionin neuvoston hyväksymiin direktiiveihin ja Euroopan komission asetuksiin. Pihlajalinnan hallitus on vahvistanut Yhtiön sisäpiiriohjeen.

Yhtiössä perustetaan tarvittaessa hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita, joihin merkitään kaikki ne henkilöt, joille Yhtiö antaa yksilöityä hanketta koskevaa sisäpiirintietoa.

Hankekohtaisten sisäpiiriluetteloiden lisäksi Yhtiö ylläpitää sisäpiiriluettelon täydennysosiota, johon merkitään ne sisäpiiriläiset, joilla on asemansa tai työnsä perusteella pääsy kaikkeen listayhtiötä koskevaan sisäpiiritietoon (pysyvät sisäpiiriläiset).

Sisäpiiriluettelot eivät ole julkisia. Yhtiön sisäpiiriluetteloita ylläpidetään Euroclear Finland Oy:n SIRE-palvelussa.

Sisäpiiriluetteloiden lisäksi Yhtiö laatii ja ylläpitää erikseen luetteloa ilmoitusvelvollisista johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja näiden lähipiiriin kulloinkin kuuluvista henkilöistä (luonnollinen tai oikeushenkilö).

Pihlajalinnan johtohenkilöt sekä Yhtiön määrittelemät kaupankäyntirajoituksen piiriin kuuluvat henkilöt eivät saa toteuttaa liiketoimia omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun Yhtiön arvopapereilla 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen Yhtiön vuositilinpäätöksen, osavuosikatsauksen ja puolivuosikatsauksen julkaisemista (suljettu ikkuna).

Arvopaperimarkkinalain siirtymäsäännöksen mukaan sisäpiirirekisterin tiedot ennen 3.7.2016 on pidettävä nähtävillä Yhtiön verkkosivustolla 2.7.2017 asti.

Alla olevat tiedot eivät päivity 2.7.2016 jälkeen.