Sisäpiirihallinto

Pihlajalinna Oyj:n sisäpiiriohje perustuu markkinoiden väärinkäyttöasetukseen, sovellettavaan lainsäädäntöön, Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeeseen sekä Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin. Pihlajalinnan hallitus on vahvistanut Yhtiön sisäpiiriohjeen.

 Yhtiön sisäpiiritietoa sekä johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimia Yhtiön rahoitusvälineillä hallinnoidaan sovellettavan lainsäädännön ja Yhtiön sisäpiiriohjeen mukaisesti. Yhtiössä perustetaan tarvittaessa hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita, joihin merkitään kaikki ne henkilöt, joille Yhtiö antaa yksilöityä hanketta koskevaa sisäpiirintietoa.

Hankekohtaisten sisäpiiriluetteloiden lisäksi Yhtiö ylläpitää sisäpiiriluettelon täydennysosiota, johon merkitään ne sisäpiiriläiset, joilla on asemansa tai työnsä perusteella pääsy kaikkeen listayhtiötä koskevaan sisäpiiritietoon (pysyvät sisäpiiriläiset). Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon sekä pysyvään sisäpiiriluetteloon merkityltä henkilöltä on kielletty kaikki kaupankäynti hankkeen aikana.

Sisäpiiriluettelot eivät ole julkisia. Yhtiön sisäpiiriluetteloita ylläpidetään Euroclear Finland Oy:n SIRE-palvelussa.

Sisäpiiriluetteloiden lisäksi Yhtiö laatii ja ylläpitää luetteloa ilmoitusvelvollisista johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja näiden lähipiiriin kulloinkin kuuluvista henkilöistä (luonnollinen tai oikeushenkilö), joilla on velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle ja Finanssivalvonnalle Yhtiön rahoitusvälineitä koskevat liiketoimet kolmen arkipäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta. Yhtiö julkaisee sille ilmoitetut liiketoimet tiedotteella saman määräajan kuluessa. Johtotehtävissä toimivilla henkilöillä tarkoitetaan Pihlajalinna Oyj:n hallituksen ja johtoryhmän jäseniä.

Pihlajalinnan johtohenkilöt sekä Yhtiön määrittelemät muut kuin johtotehtävissä toimivat henkilöt eivät saa käydä kauppaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun Yhtiön arvopapereilla tai niihin liittyvillä johdannaisilla sekä muilla rahoitusvälineillä 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen Yhtiön vuositilinpäätöksen, osavuosikatsauksen ja puolivuosikatsauksen julkaisemista (suljettu ikkuna).

Arvopaperimarkkinalain siirtymäsäännöksen mukaan sisäpiirirekisterin tiedot ennen 3.7.2016 on pidettävä nähtävillä Yhtiön verkkosivustolla 2.7.2017 asti.

Alla olevat tiedot eivät päivity 2.7.2016 jälkeen.