Tiedonantopolitiikka

Pihlajalinna-konserni noudattaa tiedonantopolitiikassaan lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä, Finanssivalvonnan ohjeita ja määräyksiä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) No. 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (Market Abuse Regulation) sisältyviä määräyksiä sekä yhtiön hallinnointiperiaatteita.

Tässä Pihlajalinna Oyj:n hallituksen hyväksymässä tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti yhtiö toimii kommunikoidessaan median, pääomamarkkinoiden ja muiden sidosryhmiensä kanssa.

Tavoitteet

Pihlajalinna-konsernin tiedonantopolitiikan tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla markkinoilla toimivilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennaista ja riittävää tietoa Pihlajalinnan osakkeiden arvoon vaikuttavista seikoista. Tiedonantopolitiikan periaatteet koskevat Pihlajalinna Oyj:tä ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöitä.

Keskeiset tiedonantoperiaatteet

Pihlajalinna noudattaa tietojen antamisessa markkinoille seuraavia periaatteita:

  • Tiedot julkistetaan ilman aiheetonta viivytystä
  • Tiedottamien on johdonmukaista, selkeää ja täsmällistä
  • Tiedottaminen on tasapuolista

Raportoitavat yksiköt

Pihlajalinna julkaisee ulkoisesti pääasiassa konsernia ja sen liiketoimintasegmenttejä koskevia tietoja. Taloudellisia tietoja tai tunnuslukuja ei pääsääntöisesti julkaista yhtiön muista yksiköistä tai juridisista yhtiöistä.

Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus

Pihlajalinna laatii ja julkistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhtiötä koskevan lainsäädännön ja muiden säännösten sekä viranomaisohjeiden mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus julkistetaan vähintään kolme viikkoa ennen sitä yhtiökokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi.

Pihlajalinna julkaisee vuosittain viimeistään kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä edellisen tilikauden tilinpäätöstä koskevan tilinpäätöstiedotteen. Tilinpäätöstiedote vastaa sisällöltään neljättä osavuosikatsausta, jolloin siihen sovelletaan samoja sisältövaatimuksia kuin kolmelta, kuudelta ja yhdeksältä kuukaudelta laadittaviin osavuosikatsauksiin. Tilinpäätöstiedotteen raportointijakso kattaa neljännen vuosineljänneksen lisäksi koko tilikauden.

Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus julkistetaan yhtiön internetsivuilla samalla kun ne toimitetaan säännellyn markkinan ylläpitäjälle ja tiedotevarastoon. Julkistamisen yhteydessä annetaan tiedote, jossa kerrotaan mistä raportti on sijoittajien saatavilla.

Osavuosikatsaukset

Pihlajalinna julkaisee neljännesvuosittain viimeistään kahden kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä osavuosikatsauksen, jossa tarkastellaan yhtiön liiketoiminnan, tuloksen ja taloudellisen aseman kehitystä katsauskaudella. Osavuosikatsaus sisältää sekä selostusosan että taulukko-osan. Katsaukset sisältävät katsauskauden ja siihenastisen tilikauden luvut, vertailun katsauskauden ja edellisen vuoden vastaavan kauden sekä siihenastisen tilikauden ja edellisen vuoden vastaavan ajanjakson välillä.

Pörssitiedotteet

Pihlajalinna julkistaa ilman aiheetonta viivytystä kaikki sellaiset päätökset, asiat ja tapahtumat, jotka yhtiön oman arvion mukaan ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön osakkeen arvoon.

Pörssitiedotteena julkaistaan mm. tilipäätös, osavuosikatsaukset, strategian kannalta keskeiset asiat sekä taloudellisissa ja tulevaisuuden näkymissä tapahtuneet merkittävät muutokset.

Pihlajalinnan periaatteena on, että pörssitiedotteella julkaistavien sopimusten tai yritysjärjestelyjen arvo on yli 10 prosenttia konsernin vuosittaisesta liikevaihdosta. Pienempiarvoiset, mutta strategisesti tärkeät yrityskaupat tai investoinnit voidaan myös ilmoittaa antamalla pörssitiedote. Pihlajalinna arvioi tiedottamisen tarvetta aina laajemmin varmistaakseen, että kaikilla markkinaosapuolilla on jatkuvasti käytössään riittävä ja oikea tieto.

Pihlajalinna julkistaa suoraan yhtiötä koskevan sisäpiiritiedon eli myös valmisteilla olevat päätökset mahdollisimman pian. Yhtiö saattaa tehdä perustellusti päätöksen tiedon julkistamisen lykkäämisestä, mikäli

  • välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi liikkeeseenlaskijan oikeutetut edut,
  • lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja
  • kyseisen tiedon säilyminen luottamuksellisena pystytään takaamaan.

Yhtiö huolehtii sisäisellä prosessilla lykkäämisedellytysten täyttymisen jatkuvasta seurannasta ja valmiudesta julkistaa tiedot välittömästi mahdollisessa tietovuototilanteessa.

Lehdistötiedotteet

Pihlajalinnan julkistamilla lehdistötiedotteilla kerrotaan sellaisista Pihlajalinnan liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai muutoin yleistä mielenkiintoa sidosryhmien keskuudessa. Yrityskaupoista, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, tiedotetaan pääsääntöisesti lehdistötiedotteella.

Tulevaisuudennäkymät ja tulosvaroitukset

Pihlajalinna voi esittää toimintakertomuksessa sekä osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen selostusosassa arvion konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Arvio tulevaisuudennäkymistä annetaan konsernista ja se koskee, ellei toisin ilmoiteta, jäljellä olevaa kalenterivuotta. Esitetyt arviot perustuvat antoajankohdan mukaiseen näkemykseen konsernin ja sen liiketoimintojen kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat poiketa merkittävästi yhtiön ennakoimasta kehityksestä. Mikäli konsernin liiketoiminnassa tai toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa yhtiön julkistamaan tulosohjaukseen, yhtiö päivittää ohjeistustaan pörssitiedotteella.

Tiedotuskanavat

Pääasiallinen ajantasaisen tiedon kanava on Pihlajalinnan verkkosivut (investors.pihlajalinna.fi). Pihlajalinnan tavoitteena on tarjota sivuillaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa, jonka avulla sijoittajat voivat muodostaa oikean kuvan yhtiöstä ja sen konsernista, ja yhtiön arvopaperien arvoon vaikuttavista seikoista ja tapahtumista.

Pihlajalinnalla on käytössään verkkosivujen lisäksi useita eri tapoja ja kanavia tiedon välittämiseen sidosryhmille, kuten tiedotteet ja muut julkaisut sekä haastattelut, julkiset esiintymiset.

Raportointikieli

Pihlajalinnan virallinen raportointikieli on suomi. Kaikki säännellyt tiedot julkistetaan lisäksi englanninkielisenä.

Huhut ja tietovuodot

Pihlajalinna ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, ellei se ole välttämätöntä olennaisten tai selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi. Mikäli markkinahuhulla on kuitenkin olennainen vaikutus yhtiön osakkeen arvoon, yhtiö voi harkita tiedotteen julkistamista antaakseen markkinoille oikean tiedon tai oikaistakseen väärän tai harhaanjohtavan tiedon.

Hiljainen jakso

Pihlajalinna noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulosjulkistuksia. Tänä aikana Pihlajalinna ei anna yhtiön taloudelliseen tilaan, markkinoihin tai tulevaisuudennäkymiin liittyviä kommentteja. Hiljaisen jakson aikana konsernin ylin johto tai sijoittajasuhdeyksikkö eivät myöskään tapaa pääomamarkkinoiden edustajia. Tulosjulkistusten ajankohdat julkistetaan edellisen vuoden loka-marraskuussa ja ovat luettavissa Pihlajalinnan sijoittajasuhdesivujen sijoittajakalenterista.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Pihlajalinna julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.