Hallitus ja valiokunnat

Kokoonpano ja toimikausi

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallitukseen vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuoden 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2016 päätettiin, että Yhtiön hallitukseen kuuluu kerrallaan kuusi jäsentä. Yhtiön hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Aarne Aktan (joka ilmoitti eroavansa hallituksesta aloittaessaan toimitusjohtajan tehtävässä), Jari Eklund, Timo Everi, Leena Niemistö, Jari Sundström, Seija Turunen ja Mikko Wirén (jonka toimikausi alkoi Wirénin luovuttua toimitusjohtajuudesta). Hallituksen järjestäytymiskokous valitsi puheenjohtajakseen Leena Niemistön ja varapuheenjohtajakseen Jari Sundströmin.

Pihlajalinna Oyj:n hallitus valitsi keskuudestaan Mikko Wirénin yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi 8.8.2016 alkaen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Leena Niemistö.

Hallituksen jäsenet

Pihlajalinna Oyj:n hallituksessa on kuusi jäsentä: Jari Eklund, Timo Everi, Leena Niemistö (varapuheenjohtaja), Jari Sundström, Seija Turunen ja Mikko Wirén (puheenjohtaja). Hallituksen vakituisena sihteerinä toimii konsernin lakiasiainjohtaja Hanne Keidasto.

Mikko Wirén, hallituksen puheenjohtaja

Mikko Wirén (s. 1972) toimii Pihlajalinna Oyj:n hallituksen puheenjohtajana. Hän on perustanut Pihlajalinnan (nyk. MWW Yhtiö Oy) vuonna 2001 ja toimi konsernin toimitusjohtajana 2014–2016. Lisäksi hän toimi toimitusjohtajana Pihlajalinna Terveydessä 2005–2016, yleis- ja työterveyslääkärinä Pihlajalinna Terveydessä ja sen edeltäjässä 2001–2011 sekä terveyskeskuslääkärinä Parkanossa 2001–2005. Wirén on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti.

Leena Niemistö, hallituksen varapuheenjohtaja

Leena Niemistö (s. 1963) toimii Pihlajalinna Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana. Hän on aiemmin toiminut Pihlajalinna Oyj:n varatoimitusjohtajana (2013–2016) ja Dextra Oy:n toimitusjohtajana (2003–2016). Lisäksi hän toimi erikoislääkärinä Kuntoutus Ortonissa 2000–2004. Hän on HLD Healthy Life Devices Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä mm. Elisa Oyj:n, Stockmann Oyj Abp:n ja Suomen Messut Osuuskunnan hallituksen jäsen. Niemistö on koulutukseltaan lääketieteen tohtori ja fysiatrian erikoislääkäri.

Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Jari Eklund

Jari Eklund (s. 1963) toimii LähiTapiola-ryhmän yhtiöryhmän johtajana. Hän on aiemmin toiminut Vahinko- ja Henki-Tapiolan sijoitusjohtajana 1998–2012, yksikön johtajana 1996–1997, osastopäällikkönä 1994–1995 ja arvopaperipäällikkönä 1993–1994. Eklund on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Riippumaton yhtiöstä.

Timo Everi

Timo Everi (s.1963) on toiminut mainostoimisto Hasan & Partnersin johtavana partnerina vuodesta 1991 lähtien. Hän on aiemmin toiminut muassa kaupallisena johtajana ja markkinointijohtajana Wataniya Telecom Plc:n palveluksessa Kuwaitissa 2004–2006. Hän on lisäksi HIFK-Hockey Ab:n hallituksen puheenjohtaja ja Restamax Oyj:n ja Champions Hockey League Ag:n hallituksen jäsen. Everi on koulutukseltaan BBA ja eMBA.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Jari SundströmJari Sundström (s. 1960) toimii LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön toimitusjohtajana. Hän on aiemmin toiminut mm. LähiTapiola Yhtiöryhmän johtajana ja hallituksen varapuheenjohtajana 2013–2014, Tapiola-ryhmän Yhtiöryhmän johtajana ja hallituksen jäsenenä 2009–2013 ja Nordea Bank Finland -yhtiössä Head of Segment Corporate Finland -nimikkeellä 2008–2009. Sundström on koulutukseltaan oikeustieteiden maisteri ja varatuomari.

Riippumaton yhtiöstä.

Seija Turunen

Seija Turunen (s. 1953) toimii hallitusammattilaisena ja on muun muassa Elisa Oyj:n hallituksen jäsen. Hän on aiemmin toiminut Finnlines Oyj:n hallituksen neuvonantajana 2013–2014, Finnlines Oyj:n varatoimitusjohtajana ja talousjohtajana 2007–2013,  satamatoiminnot-tulosyksikön johtajana ja konsernin satamayhtiöiden toimitusjohtajana (Finnsteve-yhtiöt) 2010–2013 sekä Finnlines Oyj:n rahoitusjohtajana 1992–2007. Turunen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen monimuotoisuus ja riippumattomuusarviointi

Yhtiön liiketoiminnan monipuolista tukemista ja kehittämistä varten Yhtiön hallituksen kokoonpanon tulee olla riittävän monimuotoinen. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Hallituskokoonpanolta tavoitellaan kokonaisuutena arvioiden riittävän laaja-alaista pätevyyttä, osaamista ja kokemusta. Hallituksen riittävä monimuotoisuus, kuten ikä- ja sukupuolijakauma sekä koulutuksellinen ja ammatillinen tausta, otetaan huomioon hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa. Hallituksen monimuotoisuuden ja kokonpanon arvioimiseksi kukin hallituksen jäsenehdokas antaa luottamuksellisesti yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti pätevyyden ja ajankäytön arviointia varten tarvittavat tiedot hallituksen kokonpanoa koskevaa esitystä valmisteltaessa.

Hallituskokoonpanoa koskeva ehdotus valmistellaan suurimpien osakkeenomistajien toimesta.

Hallituksen tehtävänä on arvioida jäsentensä riippumattomuus. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Leena Niemistö on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, Jari Eklund on riippumaton yhtiöstä, Timo Everi on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista, Jari Sundström on riippumaton yhtiöstä ja Seija Turunen on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen vastuut ja tehtävät

Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen kirjallisen työjärjestyksen pohjalta. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan, ja uudistaa työjärjestystään tarpeen mukaan. Työjärjestyksen mukaan hallitus muun muassa:

 • käsittelee ja päättää Yhtiön pitkän aikavälin strategiasuunnitelman ja tavoitteet,
 • hyväksyy Yhtiön liiketoimintasuunnitelman, budjetin ja rahoitussuunnitelman sekä seuraa näiden toteutumista
 • vahvistaa Yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet
 • käy läpi Yhtiön toimintaan liittyvät keskeiset riskit ja niiden hallinnan sekä valvoo Yhtiön hallintoprosessien riittävyyttä, asianmukaisuutta ja tehokkuutta
 • käsittelee ja hyväksyy yrityskaupat ja -järjestelyt sekä muut erityisen merkittävät päätökset kuten suuret kuntaulkoistussopimukset;
 • valitsee ja vapauttaa toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen ja päättää näiden toimisuhteen ehdoista;
 • vahvistaa toimitusjohtajan esityksestä konsernin johtoryhmän jäsenet, liiketoimintasegmenttien johtajat ja toimitusjohtajan suorat alaiset;
 • hyväksyy toimitusjohtajan ja muun johdon kannustinjärjestelmät sekä Yhtiön noudattamat palkitsemisen periaatteet;
 • hyväksyy Yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen
 • vahvistaa Yhtiön sisäpiiriohjeen sekä lähipiiriliiketoimia koskevat käytännöt ja valvoo niiden noudattamista;
 • päättää Yhtiön tiedonantopolitiikasta ja valvoo sen noudattamista

Kokouskäytännöt

Hallitus kokoontuu säännöllisesti. Hallituksen kokousten ajankohdat vahvistetaan ennakkoon koko toimikaudeksi. Lisäksi hallitus kokoontuu tarvittaessa ylimääräisin kokouksiin, jotka voidaan järjestää puhelinkokouksina. Kokouksista vähintään yksi on strategiakokous ja vähintään yhden kokouksen yhteydessä hallitus tapaa tilintarkastajan.

Hallituksen kokouksissa ovat läsnä yhtiön toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä hallituksen sihteeri. Kokousten valmistelusta ja esityslistan laatimisesta huolehtivat yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen sihteeri yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

VALIOKUNNAT

Tarkastusvaliokunta

Pihlajalinna Oyj:n hallitus on perustanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan, jonka tehtävänä on seurata Yhtiön tilinpäätösraportoinnin prosessia sekä Yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on lisäksi käsitellä Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä, seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tarkastusta sekä arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista Yhtiölle.

Tarkastusvaliokunnalla on oltava tehtäväalueen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalta. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu kolmesta viiteen jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan. Tarkastusvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset asioista valiokunnan valmistelun pohjalta. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia Yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Seija Turunen (puheenjohtaja), Jari Eklund ja Leena Niemistö.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Pihlajalinna Oyj:n hallitus on perustanut keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on hallitusta avustavana elimenä valmistella toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemis- ja nimitysasiat sekä palkitsemisessa noudatettavat periaatteet. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset asioista valiokunnan valmistelun pohjalta. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu kolmesta viiteen jäsentä.

Tehtäviään hoitaessaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunta toimii suhteessa Yhtiön toimivaan johtoon itsenäisesti ja riippumattomasti. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava Yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai Yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Mikko Wirén (puheenjohtaja), Jari Sundström ja Timo Everi.