Yhtiöjärjestys

 1. Yhtiön toiminimi on Pihlajalinna Oyj ja sen kotipaikka on Tampere.

  Yhtiön rinnakkaistoiminimi englanniksi on Pihlajalinna Plc ja ruotsiksi Pihlajalinna Abp.

 2. Yhtiön toimialana on tuottaa itse tai tytäryhtiöidensä kautta terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluita, sairaanhoitopalveluita, henkilöstövuokrausta, lääketieteellistä tutkimusta sekä edellä mainittuihin liittyviä muita palveluita kuten lääketieteellistä taikka muuta toimialaan liittyvää koulutusta, konsultointia sekä muuta tutkimus- ja kehitystyötä. Yhtiö voi harjoittaa toimialaan liittyvien koneiden, laitteiden ja tuotteiden valmistusta, maahantuontia sekä osto-, myynti- ja vuokraustoimintaa ja toimialaan liittyvään tietotekniikkaan liittyvien ratkaisujen kehitystä, ostoa, myyntiä, vuokrausta, lisensointia ja niihin liittyvien asiantuntijapalveluiden tarjoamista. Yhtiö voi omistaa, hallita ja tehdä kauppaa aineettomilla oikeuksilla, osakkeilla ja osuuksilla, kiinteistöillä, maa-alueilla, rakennuksilla sekä niiden omistukseen ja hallintaan oikeuttavilla kiinteistö- ja muilla osakkeilla ja osuuksilla sekä harjoittaa arvopaperikauppaa.
 3. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
 4. Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

  Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Mikäli hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eroavat tai muutoin estyvät toimimasta puheenjohtajana kesken toimikauden, hallitus voi valita keskuudestaan uuden puheenjohtajan jäljellä olevalle toimikaudelle.

 5. Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta päättää yhtiön hallitus.
 6. Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä, sekä ne henkilöt kaksi yhdessä, jotka hallitus on siihen oikeuttanut.

  Hallitus voi valtuuttaa yhden taikka useamman henkilön edustamaan yhtiötä prokuran nojalla.

 7. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
 8. Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja.

 9. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

  Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille heidän yhtiön osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetuilla kirjeillä tai ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

  Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

 10. Varsinaisessa yhtiökokouksessa
  • esitetään:
   1. tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä
   2. tilintarkastuskertomus.
  • päätetään:
   1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
   2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
   3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
   4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, sekä
   5. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
  • valitaan:
   1. hallituksen jäsenet, sekä
   2. tilintarkastaja,
  • käsitellään:
   1. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.